สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงดุษฎีพรรณ  สิทธิแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พิลา
4. เด็กหญิงพิชชา  อาทิตย์ตั้ง
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สมเภท
6. เด็กหญิงเพชร  มาตวังแสง
 
1. นางทองสร้อย  ปะวะภูตา
2. นางบุษบา  คงทน
3. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  การิโก
2. เด็กหญิงนัฐนิกา  วิชานนท์
3. เด็กหญิงบุษยา  หงษ์คาร
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  พูนไธสง
5. นางสาวศิริกัญญา  สิริบุรี
6. เด็กหญิงสุริยรัตน์  บัวแดง
 
1. นางทองสร้อย  ปะวะภูตา
2. นางบุษบา  คงทน
3. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายชินดนัย  พุทไธสง
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  กิ้นโบราณ
 
1. นายคงศักดิ์  ปักกาเวสา
2. นายอดุล  สุรวาทกุล